News

ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวผู้ต้องขังยันคัดกรองตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังด้วยการพักการลงโทษจริงตามข่าวที่ปรากฏ แต่ไม่ใช่การปล่อยในคราวเดียวถึง 8,000 คน เป็นการปล่อยการพักการลงโทษรวม 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 7,890 คน การปล่อยผู้ต้องขังต้องมีการคัดกรอง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของกำหนดโทษ ต้องมีความประพฤติดีเยี่ยมจึงจะได้รับการพิจารณา

ในส่วนที่ 2 ของการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ คือต้องรับโทษมาแล้ว 1ใน 3 ของกำหนดโทษ และต้องเป็นผู้ที่ชราภาพมีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอาการเจ็บป่วยหรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีการทำแบบประเมินการช่วยเหลือตนเอง ว่าหมดความสามารถและไม่มีแนวโน้มในการกระทำผิดซ้ำ ถึงได้รับการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม การปล่อยต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยก่อนปล่อยตัวต้องมีญาติมาเซ็นอุปการะดูแลและเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจนกว่าจะสิ้นสุดตามกำหนดโทษ แต่หากยังกระทำผิดซ้ำ หรือ ผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ และนำตัวกลับเข้ามารับโทษในเรือนจำตามโทษที่เหลือต่อไป