News

เตรียมมาตรการรับมือมันสำปะหลังปี 62/63

กรมการค้าต่างประเทศถกผู้ทรงคุณวุฒิวงการมันสำปะหลัง พร้อมวางแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาว

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในวงการมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้ามันสำปะหลัง เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ประกอบการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตมันสำปะหลังปี 2562/63 รวมถึงการหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยระยะยาว เช่น การใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น โดยจะประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เพื่อพิจารณาออกมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2562/63 ต่อไป

ส่วนสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/2562 ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า 28.46 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.2 คงเหลือผลผลิตที่คาดว่าจะทยอยออกสู่ตลาดจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 อีกประมาณ 3.09 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.8 ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ และรักษาระดับราคามันสำปะหลังสดให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มต้นทุนและมีกำไร

สำหรับปัญหาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (CMD) ไทยสามารถบริหารจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดได้ ส่งผลให้ไทยสามารถผลิตแปรรูป และส่งออกสินค้ามันสำปะหลังได้อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ซื้อ ผู้นำเข้ามีความเชื่อมั่น ซึ่งจะส่งผลดีทำให้ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแค่นั้น สินค้ามันสำปะหลังนวัตกรรมที่มีการนำมันสำปะหลังมาผลิต ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง กรมฯ ขอฝากข้อคิดไปยังพี่น้องเกษตรกรว่าไม่ควรรีบขุดหัวมันอ่อนออกมาขาย เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำ เพราะจะทำให้ขายได้ราคาไม่สูงมากนัก แต่ถ้ารอให้มีเชื้อแป้งสมบูรณ์จะขายได้ในราคาที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ขอให้พี่น้องเกษตรกรเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เนื่องจากคาดว่าระยะถัดไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเกิดภาวะการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลอดโรค CMD ส่งผลให้มีความต้องการท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคจากประเทศไทยสูงขึ้น จึงขอให้เกษตรกรชะลอการจำหน่ายท่อนพันธุ์ให้ความสำคัญกับการเตรียมท่อนพันธุ์ที่ดีให้เพียงพอกับความต้องการ โดยให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังมากกว่าการจำหน่ายในรูปท่อนพันธุ์ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจน้อยกว่า